Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

MiFID

Implementacja regulacji MiFID przez Millennium DM SA

 

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa wspólnot europejskich, na którą składały się następujące akty prawne:

  • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.,
  • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r.,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Dyrektywa MiFID została uchylona w 2014 r. przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych  - czyli tzw. Dyrektywę MIFID II.

Celem MiFID-u było wprowadzenie we wszystkich krajach Unii Europejskiej jednolitych rozwiązań prawnych w zakresie: struktury rynku finansowego, sprawowania nad nim nadzoru, działalności firm inwestycyjnych i ochrony interesów ich klientów. 
Millennium DM SA w pełnym zakresie dostosował swoją działalność do standardów MiFID. Działania dostosowawcze podjęte Millennium DM SA w relacji do swoich klientów objęły: wdrożenie Polityki wykonywania zleceń oraz Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Domu Maklerskim, aktualizację Informacji o Domu Maklerskim i świadczonych usługach, stosowanie klasyfikacji klientów oraz badania adekwatności świadczonych dla klientów usług. 

Regulacja MiFID II

Regulacja MIFID II to akty prawne - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne - obowiązujące w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Celem regulacji MiFID II jest zapewnienie zwiększonej ochrony inwestorów, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym UE. Zgodnie z wymogami MiFID II podmioty oferujące usługi inwestycyjne są zobowiązane do:

działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,

oferowania instrumentów finansowych i produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klientów oraz dla których Klient jest grupą docelową,

dostarczania Klientom jednoznacznych i niewprowadzających w błąd informacji o świadczonych usługach, produktach i znajdujących się w ofercie instrumentach finansowych oraz rodzajach ryzyk z nimi związanych.

Organizacje