Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE

 

1. Co to jest IKZE?
2. Otwarcie rachunku
3. Zasady inwestowania.
4. Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych
5. Limity wpłat.
6. Przeniesienie środków.
7. Dziedziczenie.
8. Wypłata.
9. Zwrot.
10. Korzyści dla Inwestora.

1. Co to jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to nowy, całkowicie dobrowolny, tzw. trzeci filar polskiego systemu emerytalnego. Ideą gromadzenia oszczędności na rachunku IKZE jest możliwość otrzymywania wyższej emerytury w przyszłości oraz uzyskania prawa do odliczenia wpłaty od dochodu już w roku podatkowym, w którym dokonano wpłaty na rachunek IKZE, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

2. Otwarcie rachunku.

Otwarcie rachunku IKZE w Millennium Domu Maklerskim następuje wskutek zawarcia umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Umowę IKZE można zawrzeć w jednym z naszych Punktów Obsługi Klienta lub za pośrednictwem udostępnianej przez Millennium Dom Maklerski aplikacji internetowej ePromak Plus (dotyczy Inwestorów, którzy zawarli wcześniej standardową umowę maklerską i aktywowali dostęp do aplikacji ePromak Plus).

 

3. Zasady inwestowania.

Prowadzenie rachunku IKZE polega na wpłatach na wyodrębniony, indywidualny rachunek papierów wartościowych określonych kwot oraz inwestowaniu ich w instrumenty finansowe dostępne na GPW, z wyłączeniem derywatów, zgodnie ze strategią podjętą przez Inwestora. Takie rozwiązanie umożliwia suwerenne podejmowanie decyzji w sprawach zarządzania własnym kapitałem. Dodatkowo wartość aktywów zgromadzonych na IKZE zwiększają wypłacone Inwestorowi pożytki z papierów wartościowych (np. dywidendy) oraz odsetki z tytułu lokat overnight z dzienną kapitalizacją.

 

4. Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych.

Millennium Dom Maklerski wydzieli na lokatę terminową wszystkie wolne środki pieniężne Inwestora pozostające na rachunku IKZE po rozliczeniu sesji giełdowej, o ile w danym dniu ich wartość wynosić będzie co najmniej 1000 złotych. Środki pieniężne na lokacie podlegają oprocentowaniu zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Informacji o Domu Maklerskim i świadczonych usługach. Środki te (w tym należne Inwestorowi odsetki, pomniejszone o prowizję Domu Maklerskiego) powracają na rachunek IKZE Inwestora przed kolejną sesją giełdową.

 

5. Limity wpłat.

Roczny limit kwotowy wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Roczny limit wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi 6 310,80 zł.

 

Przykład I:

Przychód roczny <= 85 528 PLN brutto
Dozwolona roczna wpłata <= 6 310,80 PLN
Dokonana wpłata 2000 PLN
Maksymalna ulga podatkowa 340 PLN (2000 PLN x 17%)


Przykład II:
Przychód roczny <= 85 528 PLN brutto
Dozwolona roczna wpłata <=6 310,80 PLN
Dokonana wpłata 6 310,80 PLN
Maksymalna ulga podatkowa 1 072,84 PLN (6 310,80 PLN x 17%)


Przykład III:
Przychód roczny =>87 528 PLN brutto
Dozwolona roczna wpłata <= 6 310,80 PLN
Dokonana wpłata 2000,00 PLN
Maksymalna ulga podatkowa 640,00 PLN (2000,00 PLN x 32%)

Przykład IV
Przychód roczny =>91 838,80 PLN brutto
Dozwolona roczna wpłata <= 6 310,80 PLN
Dokonana wpłata 6 310,80 PLN
Maksymalna ulga podatkowa 2 019,46 PLN (6 310,80 PLN x 32%)

 

 

6. Przeniesienie środków

Oszczędzający w IKZE ma prawo przenieść swój kapitał do innej instytucji finansowej. Warunkiem dokonania wypłaty transferowej jest przedstawienie przez Inwestora lub osobę uprawnioną potwierdzenia zawarcia umowy z instytucją, do której transferowane są aktywa z rachunku IKZE.

 

7. Dziedziczenie.

Fundusze zgromadzone w IKZE podlegają dziedziczeniu. Inwestor może wskazać osoby uprawnione, które otrzymają środki z IKZE w przypadku jego śmierci oraz sposób ich partycypacji w spadku . Jeśli nie wskazano osób uprawnionych, podział spadku następuje zgodnie z zasadami określonymi w KC.

 

8. Wypłata.

Wypłata z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od całości wypłaconych środków w stawce 10%, może nastąpić jednorazowo albo w ratach - wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej 5 lat kalendarzowych lub w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata w ratach następuje przez co najmniej 10 lat, za wyjątkiem gdy okres wpłat był krótszy niż 10 lat, wtedy wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Wypłata dokonywana jest jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez Inwestora lub osobę uprawnioną rachunek.

 

9. Zwrot.

Jeśli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej lub jedna ze stron wypowiedziała umowę Dom Maklerski dokonuje zwrotu całości środków zgromadzonych na rachunku IKZE jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Inwestora. Inwestor który dokonał wypłaty lub wypłaty pierwszej raty nie może ponownie zawrzeć Umowy IKZE z Domem Maklerskim.

 

10. Korzyści dla Inwestora:

  • Ulga podatkowa polegająca na odliczeniu wpłaty od podstawy opodatkowania
  • Dodatkowa forma zabezpieczenia emerytalnego
  • Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie kupna i sprzedaży papierów wartościowych
  • Wzrost wartości aktywów wynikających z przekazywania środków na lokatę overnigth (od kwoty 1000 PLN) oraz z tytułu otrzymywanych pożytków z papierów wartościowych
  • Możliwość ustanowienia zastawu na aktywach zgromadzonych na rachunku IKZE
  • Bardzo niski koszt prowadzenia i obsługi rachunku
  • Elastyczność w zakresie wpłat
  • Korzystne warunki dziedziczenia
  • Możliwość wypłaty środków przed emeryturą 

Organizacje